CHP Orange Radio Setup

 

CHP Loband Gear 39.400 mHz.